1. A Szabályzat célja


A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a GYSGY REHA Kft.(székhely: 1149 Budapest,
Pillangó u.12., cégjegyzékszám: 01-09-261869 , nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint
cégbíróság, adószám: 10833430-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket
és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen,
hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben
tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Az adatkezelő megnevezése

Név:

GYSGY REHA Kft.

Székhely és levelezési cím:

1149 Budapest, Pillangó u.12

Telefonszám:

+36 (1) 330 7735

Email cím:

info@gysgy.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-78573/2014.


3. A kezelt személyes adatok köre
3.1. Üzenetküldés. Az üzenetküldés során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a
következő személyes adatokat:
° név,
° saját e-mail cím,
° telefonszám

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett
esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
3.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t,  azaz egy-egy
karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén
annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak,
felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak
egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak
az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google,
ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető
webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók
- közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google
hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti
a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a
külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

° Analitika, követés cookie
° Webhelyen keresztüli követés
° Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie


A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra
vonatkozóan, hogy a böngészőben

° hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
° hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
° hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
° hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
4.1. Az adatkezelésre a gysgyreha.m-website.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal)
található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra
kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a
Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes
megadásával adja meg.
4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A
Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a
megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja.
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai
rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra
nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy
hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik
kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges
kizárólag.
4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott
e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a
felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama
5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval
kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat
megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi
törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési
Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.
5.2. A naplózott adatokat a rendszer az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet
automatikusan felülír a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő
regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő
adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag
törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján
kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá
vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben
meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e
pontban megadott elérhetőségek útján.
7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és
milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított
30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:

GYSGY REHA KFT.
1149 Budapest, Pillangó u.12.

E-mail:

info@gysgy.hu


A Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel. A
Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.
7.4. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok
törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb
esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az
adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik
a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat
Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
7.5. A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény)
alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
7.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során
harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt
okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak
a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása
8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek
felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon
használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések
teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban
ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra
vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást
a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek
részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a
Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot
(hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a
jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor
leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett e-mail címre való levél küldésének
segítségével.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem
más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes,
kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.
9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve
kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja
ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a
Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított
Szabályzatban foglaltakat.

Budapest, 2014. Október 1.